главная страница


 

главная  
English  
Deutsch  ОБ АССОЦИАЦИИ

устав

Устав Всеукраинской Ассоциации компьютерных клубов.

Устав Всеукраинской Ассоциации компьютерных клубов.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська асоціація комп’ютерних клубів (далі за текстом “Асоціація”) створена згідно з рішенням Установчих зборів Засновників, на підставі Статуту, підписаного від їх імені уповноваженими представниками ____________ (дата) у повній відповідності з положеннями законів України 'Про власність' , 'Про підприємства в Україні', 'Про авторське право і суміжні права', 'Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності, інших нормативних актів України.

1.2. Асоціація є недержавним, некомерційним, добровільним, самоврядним, договірним об'єднанням суб'єктів підприємницької діяльності, діяльність яких пов'язана з використанням компьютерних програм, баз даних, творів, фонограм та відеограм в цифровій формі, тобто об’єктів авторського та (або) суміжних прав, що зчитуються комп’ютером а саме: комп’ютерних клубів, інтернет-провайдерів, розповсюджувачів оптичних носіїв інформації та правовласників. Асоціація утворюється на принципах добровільності членства, рівноправності та спільності інтересів своїх членів, Асоціація не є господарським товариством та не має на меті здійснення підприємницької діяльності і одержання прибутку (доходу) від своєї діяльності.

1.3. У своїй діяльності Асоціація керується чинним законодавством України і цим Статутом.

1.4. Асоціація не має права втручатися у виробничу та комерційну діяльність своїх членів та приймати стосовно них будь-які управлінські рішення. Члени Асоціації зберігають свою господарську самостійність і повний обсяг прав та обов'язків суб'єкта підприємницької діяльності у відповідності з чинним законодавством України та своїми Установчими документами.

Асоціація не має права здійснювати контроль або управління, в тому числі довірче, щодо господарюючих суб'єктів.

Асоціація не має будь-яких директивних чи розпорядчих повноважень по відношенню до своїх членів.

1.5. Члени Асоціації відповідають по її зобов'язанням в межах прийнятих на себе, але не виконаних фінансових зобов'язань, Асоціація не відповідає по зобов'язанням своїх членів.

Держава не відповідає по зобов'язанням Асоціації, Асоціація не відповідає по зобов'язанням держави.

Асоціація по своїм зобов'язанням відповідає тільки належним їй на праві власності майном, на яке, згідно з чинним законодавством України, може бути звернене стягнення.

1.6. Члени Асоціації не отримують будь-яких прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності.

1.7. Асоціація та її члени не мають права здійснювати будь-які дії, спрямовані на координацію зусиль щодо коригування цін на їх продукцію та розподіл ринків збуту (споживачів) цієї продукції на території України.

Функції та повноваження Асоціації виключають можливість здійснення дій, які обмежують конкуренцію серед членів Асоціації та інших учасників українського ринку об'єктів авторського права і суміжних прав.

1.8. Асоціація, здійснюючи свої права та обов'язки, не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності фізичних і юридичних осіб України та інших держав, а також інтересам суспільства в цілому.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Асоціація є юридичною особою згідно з чинним законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку з власним найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, інші реквізити.

2.2. Асоціація є власником свого офіційного найменування та емблеми, зареєстрованих у визначеному законом порядку.

2.3. Для забезпечення своєї діяльності Асоціація має право відкривати в банках України розрахункові та інші рахунки. Право на відкриття рахунків у банках інших держав Асоціація набуває у відповідності з чинним законодавством України.

2.4. Асоціація, як юридична особа, має право від свого імені набувати та володіти майновими та немайновими правами, виступати в якості позивача чи відповідача в судових та інших юрисдикційних органах України та інших держав. Асоціація має право представляти та захищати у зазначених органах інтереси та права своїх членів в межах наданих їй повноважень.

2.5. Майно, що знаходиться на балансі Асоціації, та кошти, що знаходяться на її рахунках в банках України чи інших держав, а також в касі, є власністю Асоціації. Звернення стягнення на майно та кошти Асоціації чи будь-яке інше їх вилучення з володіння Асоціації можливе тільки на підставі судового рішення, Асоціація самостійно розпоряджається належними їй майном та коштами.

2.6. Асоціація, згідно з чинним законодавством України, законодавством інших держав світу та нормами міжнародного права, за згодою Антимонопольного Комітету України може вступати в будь-які інші об'єднання підприємств, незалежно від місця та країни реєстрації цих об'єднань.

2.7. Для найбільш ефективного забезпечення умов, що сприяють досягненню мети і виконанню завдань Асоціації, сформульованих в цьому Статуті, Асоціація має право відкривати свої представництва чи філії, як на території України, так і за її межами, які мають статус її структурних підрозділів; укладати угоди, в тому числі і міжнародні, створювати інші структурні підрозділи, з покладанням на ці підрозділи одного або сукупності завдань чи функцій, що є предметом діяльності Асоціації.

2.8. Асоціація набуває права та обов'язки юридичної особи, а також інші права та обов'язки, надані їй цим Статутом, з моменту державної реєстрації її Статуту.

2.9. Повна назва Асоціації українською мовою - Всеукраїнська асоціація комп’ютерних клубів;

Повна назва Асоціації російською мовою - Всеукраинская ассоциация компьютерных клубов;

Повна назва Асоціації англійською мовою - Ukrainian association of computer clubs;

Скорочена назва Асоціації українською мовою - ВАКК;

Скорочена назва Асоціації російською мовою - ВАКК;

Скорочена назва асоціації англійською мовою - UАСС.

2.10. Юридична адреса Асоціації:

Україна,

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI АСОЦІАЦІЇ

3.1. Метою створення і діяльності Асоціації є розвиток галузі комп’ютерних послуг, а також формування в Україні соціального, економічного та політичного середовища та вдосконалення законодавства, що сприятиме розвитку даної галузі.

3.2. Предметом консолідації та координації зусиль членів Асоціації, спрямованих на всебічне вивчення та подолання проблем галузі, найбільш ефективне вирішення питань є діяльність комп’ютерних клубів та інших членів Асоціації, в тому числі використання ними об’єктів авторського права та суміжних прав.

4. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ АСОЦІАЦІЇ

4.1.Головними завданнями Асоціації є :

1) надання членам Асоціації правової, методологічної, організаційної, технічної та інших видів допомоги;

2) представництво і захист законних інтересів членів Асоціації та її членів в органах законодавчої та виконавчої влади України, в господарських та міжнародних організаціях, в судових та інших українських, зарубіжних або міжнародних юрисдикційних органах;

3) розробка пропозицій та обгрунтування доцільності підготовки нормативних актів, що стосуються захисту та використання об'єктів авторського права і суміжних прав, що зчитуються комп’ютером, а також спрямованих на стабілізацію податкової та митної систем, цінової та соціальної політики держави, подання цих пропозицій на розгляд відповідних комісій Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;

4) сприяння правовласникам в захисті та найбільш ефективному розпорядженні належних їм майнових авторських і суміжних прав шляхом управління цими правами на колективній основі;

5) постійна та цілеспрямована пропаганда цивілізованих способів користування об'єктами авторського права і суміжних прав, що зчитуються комп’ютером;

6) забезпечення членів Асоціації інформаційно-аналітичними оглядами поточного стану та тенденцій розвитку українського та міжнародного законодавства в сфері захисту та використання об'єктів авторського права і суміжних прав, що зчитуються комп’ютером;

7) співпраця з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями та об'єднаннями;

8) сприяння в якості незалежного експерта вітчизняним, зарубіжним та міжнародним установам та організаціям в розгляді справ про використання об'єктів авторського права і суміжних прав, що зчитуються комп’ютером;

9) організація взаємодії та підписання угод з окремими провайдерами та асоціаціями Інтернет-провайдерів для створення більш сприятливих умов якісного доступу до Інтернет, можливості проведення онлайнових змагань поміж клубами, організації трафіку між ними;

10) сприяння законним інтересам членів Асоціації у здійсненні інших видів діяльності, що не вступають у суперечність з цим Статутом.

4.2. Для забезпечення виконання поставлених завдань Асоціація виконує такі функції:

1) організує правову, методологічну, організаційну, рекламну, технічну підтримку членам Асоціації;

2) вносить пропозиції до органів державної влади і управління з питань статутної діяльності Асоціації;

3) бере участь в роботі державних та недержавних установ та організацій при розгляді питань, що стосуються предмету та завдань статутної діяльності Асоціації;

4) вступає у відносини та укладає договори з суб'єктами підприємницької діяльності України та інших країн світу, якщо ці відносини та договори спрямовані на досягнення мети та виконання завдань Асоціації;

5) на колективній основі за відповідними договорами здійснює управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав, видає відповідні дозволи користувачам об'єктами цих прав, а також здійснює та контролює надходження та виплату винагороди правовласникам за використання об'єктів авторського права і суміжних прав;

б) сприяє членам Асоціації в проведенні спільних досліджень та розробок, координує їх дії щодо цього;

7) збирає та аналізує інформацію, проводить маркетингові дослідження сфери комп’ютерних послуг;

8) створює та підтримує банки даних, системи інформаційного пошуку і т.п. (партнерів, клієнтів, спонсорів і т.д.), необхідних для ефективноїдіяльності учасників Асоціації;

9) проводить формальні (виставки, конференції, семінари і т.п.) та неформальні (клуби, подорожі і т.п.) зустрічі членів Асоціації для обміну діловим досвідом;

10) проводить національні та міжнародні чемпіонати комп’ютерних ігор;

11) здійснює заходи по налагодженню співробітництва та участі в міжнародних організаціях та фондах з проблем статутної діяльності Асоціації на міждержавному та недержавному рівнях; по залученню кваліфікованих вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, вчених, експертів для реалізації мети та завдань Асоціації, організує та фінансує міжнародні програми співробітництва;

12) організовує проведення в Україні та за її межами науково-практичних конференцій, симпозіумів, виставок, ярмарок та інших подібних заходів, а також бере участь у подібних

заходах, організаторами яких є інші особи;

13) створює структурні підрозділи, необхідні для виконання статутних завдань Асоціації, зокрема веде інформаційно-видавничу діяльність, створює навчальні, дослідні, консультаційні організації, правові та соціологічні центри для підвищення кваліфікації і проведення правових та соціально-економічних експертиз;

14) сприяє наданню майнової та фінансової допомоги організаціям та фізичним особам, які працюють над виконанням завдань Асоціації;

15) самостійно розробляє та затверджує, з урахуванням інтересів своїх членів, плани та програми своєї діяльності;

16) самостійно визначає свою структуру управління, затверджує кошторис витрат та штатний розпис, встановлює форму та розмір заробітної плати спеціалістам Асоціації, використовує належні їй майно та кошти на проведення заходів, спрямованих на досягнення мети і виконання завдань Асоціації;

17) організовує, розробляє, та забезпечує виконання цільових програм і проектів, спрямованих на досягнення мети та виконання статутних завдань Асоціації;

18) організовує та забезпечує видання будь-яких інформаційних матеріалів з питань статутної діяльності Асоціації;

19) створює громадські фонди, діяльність яких спрямована на досягнення мети і виконання статутних завдань Асоціації;

20) розглядає майнові та немайнові спори, що виникають між членами Асоціації, за їх зверненням, та сприяє розв'язанню цих спорів шляхом переговорів або через інститут створюваного Асоціацією третейського суду.

4.3. Застереження щодо видів координаційної діяльності та функцій Асоціації:

4.3.1. Асоціація ні за яких обставин не рекомендує ціни, не попереджує про заплановані зміни у підприємницькій діяльності своїх членів;

4.3.2. Асоціація не має права публікувати чи передавати іншим членам Асоціації відомості про діяльність окремих своїх членів, окрім як в узагальненому вигляді, без визначення окремих членів, і не раніше, ніж через місяць після їх зібрання. Ці відомості збираються, зберігаються та використовуються як інформація з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства про інформацію.

До цих відомостей в першу чергу відноситься така інформація щодо членів Асоціації, як ціни, обсяги та вартість реалізації, дійсний стан надходження замовлень, обсяги та вартість невиконаних замовлень, перелік постачальників і замовників, прогнозований коефіцієнт використання потужностей, а також будь-яка інша інформація, за допомогою якої можна визначити поведінку окремого члена Асоціації.

5. ПОРЯДОК ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ

5.1. Членами Асоціації можуть бути суб'єкти підприємницької діяльності - резиденти та нерезиденти, незалежно від форм власності, підпорядкування і територіального розташування, їх об'єднання, які визнають Статут Асоціації, сприймають мету та завдання її діяльності, своєчасно роблять вступні, членські та інші фінансові внески згідно з рішеннями керівних органів Асоціації, приймають активну участь в роботі Асоціації та діяльність котрих пов'язана з використанням об'єктів авторського та суміжних прав, що зчитуються комп’ютером.

Членами Асоціації можуть, також, бути громадські вітчизняні, зарубіжні та міжнародні організації, асоціації, інші об'єднання, предмет діяльності яких в будь-якій його частині співпадає з предметом діяльності Асоціації.

5.2.Для вступу до членів Асоціації заявнику необхідно надати до центрального офісу за місцезнаходженням Асоціації наступні документи:

а)заяву про вступ до членів Асоціації на ім’я Голови Асоціації;

б)нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

в)нотаріально завірені копії установчих документів зі всіма змінами та доповненнями;

З метою перевірки даних, що містяться у документах, які надав заявник, Асоціація має право направити своїх представників за місцем знаходження заявника та запросити у нього додаткову інформацію.

Рішення про прийняття до членів Асоціації приймається Правлінням в межах 1 місяця після отримання повного комплекту документів, зазначених у цьому пункті.

Після прийняття рішення про прийняття до членів Асоціації члену Асоціації видається свідоцтво про членство встановленого зразка. Свідоцтво підписується Головою Асоціації та завіряється круглою печаткою Асоціації.

У випадку відмови у прийнятті до членів Асоціації заявникові надсилається повідомлення про відмову. Асоціація не зобов’язана повідомляти підстави для відмови у прийнятті до членів Асоціації.

Розмір та порядок виплати вступних та щомісячних членських внесків визначаються Загальними зборами членів Асоціації.

Не дозволяється передання членства в Асоціації іншим організаціям.

Асоціація є вільною для вступу або виходу нових членів на засадах дотримання ними положень Статуту і відповідності принципам діяльності Асоціації.

5.3. Члени Асоціації поділяються на дійсних та асоційованих.

Асоційованими членами Асоціації є будь-які об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності, громадські об'єднання та організації.

Усі інші члени Асоціації є дійсними.

5.4. Членство у Асоціації припиняється:

1) у зв'язку з виключенням члена Асоціації;

2) у зв'язку з добровільним виходом члена Асоціації зі складу її членів;

3) у зв'язку з припиненням діяльності (ліквідації або реорганізації) члена Асоціації;

4) у зв'язку з припиненням діяльності (ліквідації або реорганізації) Асоціації,

5.5. Виключення зі складу членів Асоціації відбувається, якщо член Асоціації не виконує вимог та положень Статуту Асоціації, спричиняє своїми діями шкоду діловій репутації Асоціації та (або) її членів, не сплачує встановлених внесків та відрахувань, необхідних для забезпечення діяльності Асоціації.

Рішення про виключення із складу членів Асоціації приймається Загальними зборами членів Асоціації, якщо таке рішення було прийняте не менш ніж 2/3 голосів членів Асоціації, присутніх на цих зборах.

5.6. У випадку припинення членства, незалежно від причин, вступні та щомісячні членські внески поверненню не підлягають. Цільові внески та інші відрахування підлягають поверненню у порядку, визначеному керівними органами Асоціації.

5.7. В окремих випадках, при наявності підстав для розгляду питання про виключення суб'єкта підприємницької діяльності із складу членів Асоціації, Правління Асоціації може прийняти рішення про призупинення його членства в Асоціації до скликання Загальних зборів членів Асоціації. Таке рішення набуває юридичної сили, якщо за нього проголосувало не менш ніж 2/3 членів Правління, присутніх на засіданні.

5.8. За активну участь у діяльності Асоціації, значний вклад в досягнення мети та виконання завдань Асоціації, у відповідності з цим Статутом, окремі фізичні особи можуть бути обраними, за їх згодою, Почесними Членами Асоціації.

Почесний Член Асоціації не зобов'язаний дотримуватись положень Статуту, виконувати рішення керівних органів Асоціації, не сплачує вступних та членських внесків,

Почесний Член Асоціації має право приймати участь в роботі керівних органів Асоціації з правом дорадчого голосу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Члени Асоціації мають право:

1) брати участь в роботі Загальних зборів членів Асоціації;

2) обирати та бути обраними в керівні органи Асоціації або до складу Ревізійної комісії;

3) вносити на розгляд Загальних зборів та керівних органів Асоціації пропозиції по удосконаленню її діяльності та усуненню недоліків в роботі, з інших питань, що входять в коло діяльності Асоціації та брати участь в їх обговоренні;

4) брати участь в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою Асоціації;

5) користуватися послугами Асоціації, одержувати інформацію про її діяльність;

6) використовувати в своїй діяльності емблему Асоціації та вказувати на своїх документах свою належність до Асоціації;

7) вийти зі складу членів Асоціації у встановленому Статутом порядку,

Члени Асоціації мають і інші права, перелік яких хоча і не увійшов до цього Статуту, але закріплений за ними на підставі положень діючого законодавства України,

Права засновників і членів Асоціації в межах її діяльності рівні.

6.2. Члени Асоціації приймають на себе зобов'язання:

1) дотримуватись та виконувати положення Статуту, рішення Загальних зборів та керівних органів Асоціації, прийняті в межах повноважень, завдань та функцій Асоціації.

2) брати активну участь у діяльності та управлінні Асоціацією, сприяти вирішенню завдань, які стоять перед нею;

3) утримуватися від діяльності, яка суперечить вимогам чинного законодавства України, досягненню мети та виконанню завдань Асоціації та її членів;

4) своєчасно вносити вступні, членські та інші цільові внески та відрахування у відповідності із Статутом та рішеннями керівних органів Асоціації;

5) своєчасно і в повному обсязі виконувати добровільно прийняті на себе зобов'язання, у тому числі і по цільовим внескам для здійснення спільних робіт і програм, Цільовим внеском є добровільний внесок члена Асоціації, призначений для фінансування конкретних програм, затверджених Правлінням Асоціації і узгоджених із заінтересованими членами;

6) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації та її членів.

7. СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Управління діяльністю Асоціації здійснюється у відповідності з положеннями цього Статуту та вимогами чинного законодавства України і спрямоване на досягнення мети та виконання завдань діяльності Асоціації.

Органами управління Асоціації є:

- - Загальні збори членів Асоціації;

- - Правління Асоціації;

- - Голова Асоціації;

- - Виконавча дирекція Асоціації.

- 7.2. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори її членів, які складаються з уповноважених представників членів Асоціації.

Кожен член Асоціації володіє одним голосом.

Кожен член Асоціації має право делегувати свої повноваження іншому члену Асоціації або його уповноваженому представнику,

7.2.1. До компетенції Загальних зборів членів Асоціації відносяться будь-які питання, що стосуються діяльності Асоціації.

До виключної компетенції загальних зборів членів Асоціації відносяться:

а) внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;

б) вибори та відкликання Голови Асоціації;

в) вибори та відкликання членів Правління Асоціації;

г) вибори та відкликання членів Ревізійної Комісії Асоціації;

д) затвердження розміру та порядку сплати вступних та щомісячних членських внесків;

е) затвердження основних напрямків та визначення організаційних форм діяльності Асоціації;

ж) прийняття рішення про вступ Асоціації до інших об'єднань, як вітчизняних, так і зарубіжних та міжнародних;

з) визначення переліку питань, рішення по яких можна приймати шляхом заочного (письмового) голосування членів Асоціації (поштою або за допомогою факсимільного чи телефонного зв'язку), а також процедуру такого голосування;

і) прийняття рішення про прийом до Асоціації та виключення із Асоціації;

к) розгляд та затвердження кошторису витрат щодо діяльності Асоціації;

л) розгляд та затвердження звітів Правління, Ревізійної комісії та Голови Асоціації, а також щорічних фінансових звітів Виконавчої дирекції Асоціації;

м) прийняття рішення про призупинення діяльності, реорганізації або ліквідації Асоціації, призначення Ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу Асоціації;

н) створення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів, філій та представництв Асоціації, затвердження їх Статутів та положень;

о) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Асоціації;

п) прийняття рішення про обрання почесних членів Асоціації,

Рішення з усіх питань, крім питань, зазначених нижче, приймаються простою більшістю голосів.

3 питань, що сформульовані в п.п. а). 6). в). г). м). цього пункту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього було віддано не менш ніж 2/З голосів, що належать присутнім на зборах уповноваженим представникам членів Асоціації.

При розгляді питання та прийнятті рішення про виключення із складу членів Асоціації уповноважений представник члена Асоціації, стосовно якого розглядається це питання, не ураховується в загальній кількості присутніх на зборах і не бере участі в голосуванні з цього питання.

7.2.2. Загальні збори членів Асоціації вважаються право- та дієздатними, якщо на них присутні уповноважені представники членів Асоціації, яким належить не менше ніж 60% від загальної кількості голосів членів Асоціації.

7.2.3. Роботою зборів керує Президія, яка складається з Голови та секретаря зборів, що обираються на початку роботи зборів. До складу Президії зборів в якості її члена за посадою входить Голова Асоціації.

Голова зборів організовує та керує їх роботою, секретар зборів веде протокол засідання.

Усі рішення, прийняті на засіданнях зборів, вносяться до протоколу, який підписується Головою та секретарем Загальних зборів членів Асоціації.

7.2.4. У роботі Загальних зборів членів Асоціації з правом дорадчого голосу може приймати участь виконавчий директор Асоціації, а також почесні члени Асоціації.

7.2.5. Загальні збори членів Асоціації можуть прийняти рішення про делегування Правлінню або Голові Асоціації своїх повноважень по вирішенню будь-якого питання, віднесеного до їх виключної компетенції, крім тих питань, рішення по яким приймається кваліфікованою більшістю голосів.

Рішення про таке делегування приймається простою більшістю голосів членів Асоціації.

7.2.6. Загальні збори членів Асоціації скликаються не рідше, ніж один раз на рік.

Загальні збори членів Асоціації скликаються на підставі рішення Правління Асоціації по розпорядженню її Голови.

Позачергові збори скликаються за ініціативою Правління чи Голови Асоціації або на вимогу членів Асоціації, яким належить не менш, ніж 1/З від загальної кількості голосів членів Асоціації.

Про проведення Загальних зборів члени Асоціації сповіщаються не пізніше, ніж за 30 днів до їх скликання. До скликання Загальних зборів членам Асоціації повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

Кожен з членів Асоціації має право подавати свої пропозиції стосовно порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до їх скликання. В цей же строк члени Асоціації, яким належить не менш, ніж 1/З від загальної кількості голосів членів Асоціації, мають право вимагати включення питань у порядок денний зборів.

Загальні збори мають право внести до порядку денного будь-яке питання.

7.3. Правління є колективним органом управління Асоціацією, що діє в період між Загальними зборами членів Асоціації і обирається на один рік.

Правління складається із уповноважених представників членів Асоціації у кількості шести чоловік, обраних у встановленому порядку.

Правління утворюється для здійснення оперативного управління Асоціацією та загального контролю за діяльністю Виконавчої дирекції Асоціації.

Роботою Правління керує Голова Асоціації.

7.3.1. До компетенції Правління входять усі питання, віднесені до загальної компетенції зборів членів Асоціації, а також питання, віднесені до їх виключної компетенції, але делеговані Правлінню у відповідності з положеннями цього Статуту.

До виключної компетенції Правління відносяться:

1) затвердження умов контракту з членами Виконавчої дирекції Асоціації;

2) затвердження рішення про призначення на посаду та звільнення з посади виконавчого директора, його заступників, головного бухгалтера Асоціації;

3) скликання та організація проведення зборів членів Асоціації;

4) підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації і внесення цих пропозицій на розгляд Загальних зборів членів Асоціації;

5) забезпечення розробки проектів бюджету, поточного та перспективного планів діяльності Асоціації і подання цих проекти на розгляд Загальних зборів Асоціації;

6) здійснення загального контролю за діяльністю Виконавчої дирекції Асоціації;

7) прийняття рішення про створення фондів, затвердження розмірів та порядку сплати цільових внесків до цих фонди;

8) затвердження штатного розкладу та посадових окладів співробітників виконавчої дирекції Асоціації;

9) вирішення інших питань, що стосуються оперативного управління діяльністю Асоціації.

7.3.2. Правління збирається на свої засідання один раз на місяць, а також тоді, коли Голова або особа, що виконує його обов'язки, вважає це необхідним.

Правління може бути скликане на засідання, також, на вимогу не менш, ніж 1/З його членів.

Правління скликається на свої засідання за розпорядженням Голови Асоціації, який головує на цих засіданнях.

6.3.3. Правління вважається право- та дієздатним, якщо на його засіданні присутні не менш, ніж 2/3 його членів.

Кожен член Правління має один вирішальний голос.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів.

Якщо при голосуванні будь-якого рішення голоси членів Правління розділилися порівну, прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова Асоціації або головуючий на засіданні.

7.3.4. У засіданнях Правління мають право брати участь з правом дорадчого голосу виконавчий директор та почесні члени Асоціації.

7.3.5. Протокол засідання Правління підписується Головою Асоціації (головуючим на засіданні) та Секретарем Правління Асоціації.

7.3.6. Члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії та Виконавчої дирекції Асоціації.

7.4. Голова Асоціації.

7.4.1. Голова Асоціації обирається Загальними зборами членів Асоціації на один рік.

За рішенням Загальних зборів Голова Асоціації може бути звільнений від посади достроково.

Голова Асоціації підзвітний тільки Загальним зборам членів Асоціації .

7.4.2. Голова Асоціації керує всією її діяльністю. До компетенції Голови Асоціації входять усі питання, пов'язані з її діяльністю, якщо вони не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чи Правління Асоціації, а також питання, які хоч і віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чи Правління Асоціації, але делеговані йому у відповідності з положеннями цього Статуту.

Крім того, Голова Асоціації:

1) представляє Асоціацію та її членів у відносинах з органами законодавчої, розпорядчої та виконавчої влади України, у відносинах з іншими органами державного управління, юридичними особами в Україні та за кордоном;

2) від імені Асоціації укладає угоди та підписує договори, у тому числі і міжнародні, що не суперечать меті та предмету діяльності Асоціації;

3) від імені Асоціації підписує і подає на розгляд комісій Верховної Ради або Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підготовки нормативних актів, регулюючих питання охорони та використання об'єктів авторського права та суміжних прав, а також на стабілізацію та удосконалення податкової та митної систем, цінової та соціальної політики держави;

4) здійснює поточне управління діяльністю Асоціації і постійний контроль за діяльністю Виконавчої дирекції;

5) організовує роботу по виконанню рішень Загальних зборів членів Асоціації;

6) координує співпрацю Ревізійної комісії та Виконавчої дирекції Асоціації;

7) призначає на посаду та звільняє з посади на підставі рішення Правління виконавчого директора, його заступників, головного бухгалтера Асоціації;

8) скликає чергові та позачергові збори членів Асоціації, вносить на розгляд питання, що стосуються діяльності Асоціації;

9) затверджує плани та програми діяльності Асоціації;

10) затверджує внутрішні нормативні документи Асоціації.

Голова Асоціації може здійснювати й інші повноваження, що не увійшли до наведеного вище переліку, якщо здійснення цих повноважень не суперечить положенням цього Статуту та чинному законодавству України.

7.4.3. Голова Асоціації щорічно звітує про свою діяльність перед Загальними зборами членів Асоціації.

7.4.4. Голова Асоціації представляє на розгляд Правління кандидатуру на посаду виконавчого директора Асоціації.

Виконавчий директор Асоціації виконує обов'язки Голови Асоціації на випадок його довготривалої відсутності.

7.4.5. У разі дострокового припинення повноважень Голови Асоціації його функції тимчасово виконує виконавчий директор Асоціації, при цьому Правління скликає позачергові Загальні збори членів Асоціації на пізніше, ніж через три місяці від дня припинення повноважень Голови Асоціації і проводить дострокові вибори нового Голови Асоціації.

7.5. Виконання повноважень члена Правління та Ревізійної комісії Асоціації здійснюються на громадських засадах, не є підставою для виникнення відносин, що регулюються законодавством України про працю, і не забезпечується виплатою заробітної платні.

7.6. Виконавчий директор Асоціації.

7.6.1. Виконавчий директор є головною посадовою особою Асоціації, Він призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням Голови, виданим на підставі рішення Правління Асоціації,

3 виконавчим директором Голова Асоціації від її імені укладає трудовий договір (або контракт).

Виконавчий директор не може бути уповноваженим представником члена Асоціації.

7.6.2. Виконавчий директор керує усією виконавчою роботою Асоціації у відповідності з чинним законодавством України, на підставі цього Статуту, рішень Загальних зборів, Правління та Голови Асоціації.

В силу наданих йому повноважень, виконавчий директор Асоціації:

1) без довіреності представляє інтереси Асоціації в органах державної виконавчої влади та управління, вітчизняних і зарубіжних установах, організаціях, підприємствах;

2) укладає будь-які господарчі угоди з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними юридичними особами з метою виконання завдань Асоціації та рішень її органів управління;

3) згідно із затвердженим кошторисом витрат здійснює матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Голови, Правління та Ревізійної комісії Асоціації;

4) представляє на розгляд та затвердження Правління кандидатури на посади головного бухгалтера Асоціації та своїх заступників;

5) здійснює прийом на роботу співробітників виконавчої дирекції на підставі штатного розкладу Асоціації, а також звільнює їх з роботи, дотримуючись при цьому вимог діючого законодавства України про працю та положень укладених з ними контрактів;

6) організовує та керує діяльністю усього штатного персоналу Асоціації;

7) забезпечує зберігання та належне використання майна та коштів Асоціації;

8) відкриває рахунки у банках, підписує фінансові документи, видає доручення, підписує штатний розклад, накладає дисциплінарні стягнення, затверджує посадові інструкції, визначає порядок обліку та звітності;

9) рішення, що приймаються виконавчим директором Асоціації, мають форму наказів та розпоряджень;

10) для підготовки і розгляду пропозицій з найбільш важливих напрямків діяльності Асоціації створює постійні або тимчасові комісії у відповідності з рішеннями Правління Асоціації;

11) звітує за свою роботу та роботу виконавчої дирекції перед Головою, Правлінням та Загальними зборами членів Асоціації;

12) вирішує інші питання, пов'язані із забезпеченням діяльності Асоціації.

7.6.3. Виконавчий директор не має права видавати накази чи розпорядження, обов'язкові для членів Асоціації.

7.7. Компетенція головного бухгалтера Асоціації визначається чинним законодавством України.

7.8. Зовнішньоекономічні та інші міжнародні господарчі договори укладені від імені Асоціації, підписуються двома особами.

Право підпису таких договорів мають Голова та виконавчий директор Асоціації, або уповноважені ними особи, згідно з відповідними дорученнями.

7.9. Векселі та інші грошові зобов'язання, а також фінансові документи Асоціації підписуються виконавчим директором або його заступником та головним бухгалтером Асоціації.

7.10. На працівників Виконавчої дирекції Асоціації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

8. РЕВIЗIЙНА КОМІСIЯ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчої дирекції Асоціації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами з числа уповноважених представників членів Асоціації в складі голови комісії та двох її членів строком на один рік.

8.2. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Правління Асоціації. Члени Ревізійної комісії не можуть бути співробітниками Виконавчої дирекції Асоціації.

8.3. Ревізійна комісія в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Асоціації та підзвітна Загальним зборам членів Асоціації.

8.4. Ревізійна комісія здійснює контроль за додержанням Статуту Асоціації, збереженням її майна, законністю договорів та господарських операцій, надходженням та витратою матеріально-технічних ресурсів та коштів, веденням бухгалтерського обліку та звітності Асоціації у відповідності з чинним законодавством України.

8.5. Ревізійна комісія проводить щорічні ревізії фінансово-господарської діяльності Асоціації.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації та її Виконавчої дирекції здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Правління або Голови Асоціації, а також з власної ініціативи.

Ревізійна комісія звітує про результати проведених нею перевірок Загальним зборам членів Асоціації.

Акти ревізій підлягають затвердженню Загальними зборами членів Асоціації.

8.6. Члени Ревізійної комісії мають право приймати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління та робочих нарадах Виконавчої дирекції Асоціації.

8.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових зборів членів Асоціації в разі виявлення зловживань, здійснених посадовими особами Асоціації.

8.8. Акти перевірок та інші документи Ревізійної комісії зберігаються у встановленому порядку.

8.9. Ревізійній комісії за її вимогою повинні бути надані усі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб Асоціації, В разі необхідності Ревізійна комісія має право вимагати від Голови, Правління та Загальних зборів членів Асоціації прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації, притягнення до майнової відповідальності співробітників виконавчої дирекції Асоціації або їх звільнення при наявності законних підстав.

9.КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

9.1. Джерелом формування коштів та майна Асоціації є:

- разові або періодичні внески засновників або членів;

- пасивні доходи (доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті);

- інші джерела доходів, пов’язані з діяльністю Асоціації, які не суперечать статутним принципам і меті Асоціації та не заборонені діючим законодавством України.

Розмір вступних та щомісячних членських внесків встановлюється Загальними Зборами членів Асоціації, а цільових - Правлінням Асоціації по узгодженню з її членами, які здійснюють ці внески.

9.2. Асоціація зберігає свої кошти на розрахунковому та інших рахунках у вітчизняних та зарубіжних банках, перерахунок чи видача коштів з банківських рахунків Асоціації виконується за розпорядженням виконавчого директора або його заступника та головного бухгалтера Асоціації.

Асоціація здійснює бухгалтерський облік у встановленому порядку і несе відповідальність за його достовірність.

9.3. Кошти, що знаходяться на банківських рахунках і в касі Асоціації, та майно, що знаходиться на її балансі, є власністю Асоціації.

Асоціація може мати у своїй власності або оперативному управлінні будівлі, споруди, житловий та нежитловий фонд, обладнання, інвентар, цінні папери та інше майно, Асоціація може мати у своїй власності або у безстроковому користуванні ділянки землі.

9.4. Грошові та майнові надходження до Асоціації використовуються згідно з чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів та Правління Асоціації на забезпечення її статутної діяльності.

Асоціація на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається своєю власністю, результатами інтелектуальної, творчої та іншої діяльності.

10. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI АСОЦІАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом її реорганізації (злиття, розділу, виділення, переутворення) або ліквідації з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Припинення діяльності Асоціації (реорганізація або ліквідація) відбувається за рішенням Загальних зборів членів Асоціації або на підставі відповідного рішення судових органів України.

10.2. При реорганізації Асоціації сукупність прав та обов'язків Асоціації переходить до її правонаступників. Порядок та умови проведення реорганізації визначаються Загальними зборами членів Асоціації.

10.3. При ліквідації Асоціації орган, яких прийняв таке рішення, призначає ліквідаційну комісію, а також встановлює, у відповідності з чинним законодавством України, порядок і термін ліквідації Асоціації. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження щодо управління справами та майном Асоціації, у тому числі і представлення Асоціації у суді.

Ліквідаційна комісія вживає необхідні заходи по виявленню кредиторів та дебіторів Асоціації, проводить з ними необхідні розрахунки, складає ліквідаційний баланс та представляє його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.

10.4. Питання щодо невикористаної частини коштів та майна Асоціації після її ліквідації вирішується згідно з положеннями чинного законодавства України.

10.5. Асоціація з метою реалізації державної соціальної, економічної та податкової політики несе відповідальність за збереження своїх документів (управлінських, фінансово-господарських, по особовому складу та ін.), забезпечує передачу на державне зберігання документів, що мають науково-історичне значення.

11. ВСТУП СТАТУТУ В СИЛУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ Д0 СТАТУТУ

11.1. Цей Статут набуває юридичної сили з дня його державної реєстрації.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться на підставі відповідного рішення Загальних зборів членів Асоціації, прийнятого із додержанням положень цього Статуту, та набувають юридичної сили з дня їх державної реєстрації.

Зміни у складі членів Асоціації не є змінами чи доповненнями до цього Статуту і не підлягають реєстрації в державних органах.

11.3. Про всі зміни та доповнення, внесені до цього Статуту, Асоціація повідомляє орган державної реєстрації у 5-денний термін.


 

© Copyright 2002 ВАКК

WWW.UACC.ORG.UA